ต้องการโปรแกรมบัญชี นึกถึง At Zoom Solution Co.,Ltd.

ERP Solution ERP Solution
องค์กรยุคใหม่จำเป็นต้องมีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดีหรือ MIS (Management Information System) เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรในทุกๆด้าน โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ ซอฟท์แวร์ ERP ที่มีประสิทธิภาพรองรับการทำงานได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ลดความซ้ำซ้อนในแต่ละหน่วยงาน บูรณาการข้อมูลภายในองค์กรให้ตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของธุรกิจ more>>


BOQ Solution อุตสาหกรรมก่อสร้าง BOQ
FORMULA BOQ และ FORMA BOQ เหมาะสำหรับธุรกิจก่อสร้าง งานรับเหมา งานจ้างทำทั้งสินค้า และบริการ รับออกแบบ ตกแต่ง รับต่อเติมปรับปรุง รับติดตั้งงานระบบต่างๆเช่น งานไฟฟ้างานประปาโทรศัพท์เป็นต้นรองรับการให้บริการแบบรวมค่าของหรือสินค้าและค่าแรง งานประเภทบริการต่างๆ ที่ต้องแยก JOB หรืองานขายสินค้าแบบต้องสั่งทำเฉพาะ more>>

MRP Solution โปรแกรมการผลิต / Job cost MRP Solution โปรแกรมการผลิต / Job cost
ระบบที่ช่วยวางแผนทางด้านการผลิต การจัดการวัตถุดิบและเครื่องจักร ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิต (Manufacturer) สามารถบริหารปริมาณสินค้าคงคลัง และมีการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถคำนวณราคาต้นทุน ในการผลิตที่แท้จริงได้อีกด้วย MRP สามารถทำงานแยกอิสระ หรือเชื่อมโยงกับ Accounting Financial ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ได้กับอุตสาหกรรมในหลายประเภท ทั้งแบบการผลิตตามสั่ง (Make to Order) และแบบการผลิตเพื่อเก็บเข้าคลัง (Make to Stock), แบบ Discrete , Repetitive, Assembly, Batch และ Job Shop more>>

Accounting & Financial Solution โปรแกรมบัญชี - การเงิน Accounting & Financial Solution โปรแกรมบัญชี - การเงิน
ระบบการจัดการทางบัญชีและการเงินประสิทธิภาพสูง ใช้งานได้จริง เป็นระบบบัญชีที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ตั้งแต่การ Online Post, Online Update และ Online Correction ตรงตามหลักบัญชี และระเบียบสรรพากร รองรับการจัดซื้อ -วิเคราะห์การซื้อ, การขาย -วิเคราะห์การขาย, การติดตามหนี้-วิเคราะห์หนี้, การจ่ายชำระหนี้-วิเคราะห์หนี้ การบริหารสินค้าคงคลัง, การทำบัญชี งบการเงินต่างๆ ,การบริหารสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา การจัดทำเช็คและรายการเงินฝากธนาคาร, การทำงบประมาณ, Costing การ Consolidate ระหว่างบริษัท, สกุลเงินต่างประเทศ, ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน (รักษาควมปลอดภัย) และบำรุงรักษาข้อมูล ฯลฯ หลากหลายดาต้าเบส more>>

Online Solution Online Solution
โปรแกรม Online / Remote DesktopSolution ที่ให้คุณทำงานได้แม้ Internet ขาด เหนือกว่า Remote Desktop ที่เคยมี ให้คุณรับส่งข้อมูลทางธุรกิจ (Information Service Provider) ผ่านเครือข่ายInternet เพื่อให้องค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจที่ต้องการได้ ทุกที่ทุกเวลา เช่น บริการรับ-ส่งข้อมูลข้ามสาขา , บริการสำนักงานบัญชี Online , Business SMS Alert ฯลฯ more>>

CRM Solution โปรแกรมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าและ Call Center CRM Solution โปรแกรมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าและ Call Center
คือโปรแกรมที่รองรับด้านการตลาดขององค์กรธุรกิจซึ่งจะช่วยในการจัดเตรียมฐานข้อมูล เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการางแผนด้านการตลาด ( Marketing Plan ) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางด้านการตลาดแบ่งส่วนตลาดกำหนดตลาดเป้าหมายกำหนด ตำแหน่งผลิตภัณฑ์จัดทำแผนภาพการตลาดรวมทั้งเพื่อจัดกลุ่มและวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อการวางแผนกกลยุทธ์ CRM ที่มีประสิทธิผล ( Effectiveness ) และประสิทธิ์ภาพ ( Efficency ) สูงสุดโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนใน การหาลูกค้าใหม่ ( Customer Acquisition ) การรักษาลูกค้าปัจจุบัน ( Customer Relation ) และการดึงลูกค้าเก่า ให้กลับมาเป็นลูกค้าอีก ( Customerution-Back Strategy ) ด้วยการสร้างความไว้วางใจ ( Trust ) และสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า สามารถ Modify ให้เหมาะกับลักษณะงานตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อความยืดหยุ่นต่อการใช้งานของแต่ละองค์กร more>>

HR Solution HR Solution
โปรแกรมบริหารบุคลากร และเงินเดือนความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน ได้ทำให้การแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงมาก ปัจจุบัน “คน” คือปัจจัยชี้ขาดความสำเร็จของธุรกิจ “บุคลากรที่มีศักยภาพสูง” คือ ความได้เปรียบเชิงแข่งขันที่สำคัญที่สุดขององค์กร ภารกิจสำคัญของการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ คือ การทำให้พนักงานสร้างผลงานที่ ตอบสนองต่อ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์การ มีให้เลือกทุกระดับการลงทุน หลากหลาย platform การพัฒนาเฉพาะเพิ่มเติม สำหรับองค์กรที่มีวามซับซ้อนการทำ Scorecard และ เพื่อ Learnning & Growth การทำ KM เพื่อการพัฒนาองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและผันผวนยิ่งขึ้น more>>

อุตสาหกรรมอาหาร และ เคมี อุตสาหกรรมอาหาร และ เคมี
โซลูชั่นนี้ เหมาะสำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรม ดังนี้
-> อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ไวน์ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผักผลไม้กระป๋อง ผลิตภัณฑ์แยม ซอสปรุงรส ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุง ผลิตภัณฑ์น้ำมันปรุงอาหาร
-> อุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ เช่น แชมพู สบู่เหลว ( Cosmetic Accessories & Products ) , ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร , Spa Products
-> อุตสาหกรรมยา เช่น ผลิตภัณฑ์ยาน้ำ
-> อุตสาหกรรมสารเคมี เช่น สี , กาว more>>

POS Solution POS Solution
เพื่อรองรับการขายปลีกต่างๆ ที่ต้องการความรวดเร็ว เช่น ร้านค้ามินิมาร์ท ( Mini Mart ), ร้านจำหน่ายมือถือ ( Mobile Shop ),ร้านเสื้อผ้าและเครื่องสำอางค์ ( Boutique Shop ),ร้าน (วีดีโอ ),ร้านขายยา ( Pharmacy Shop ),ร้านเครื่องประดับ ( Jewelry Shop ),ร้านกาแฟ ( Coffee Shop ) ฯลฯ การขายหน้าร้านที่รวดเร็ว การใช้ barcode scanner การควบคุมอุปกรณ์ต่อเชื่อม เช่น ลิ้นชัก ,อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ด ฯลฯ การออกบิลขายแบบย่อ เรียกดรายงานสินค้าคงคลัง รายงานการขายประจำวัน รวมทั้งรายงานต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ และวางแผนงานสำหรับการดำเนินงานด้วย สามารถเชื่อมต่อกับงานบัญชี Back office เช่น FORMA , FORMULA...เพื่อการขยาย scale งานที่มากขึ้น more>>

BI Solution BI Solution
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม BI (Business Intelligent) ให้ผู้บริหารมีเครื่องมือทางธุรกิจ (Business Tool) ในการวิเคราะห์หลากหลายมุมมอง ได้เห็นภาพรวมต่าง ๆ ขององค์การ ได้อย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่น อาทิ โอกาสทางธุรกิจ แนวโน้มกำไร รายได้ หรือ วิเคราะห์ปัญหาด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อผลประกอบการ ด้วย feature Dashboard , การ Analyze แบบ Advance และ Standard , Chart and Graph Analysis ด้วยความ สามารถต่างๆ more>>

ระบบโปรแกรมบัญชีคลังสินค้า (WAREHOUSE MANAGEMENT) ระบบโปรแกรมบัญชีคลังสินค้า (WAREHOUSE MANAGEMENT)
โปรแกรมจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System – WMS) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารระบบคลังสินค้าทั่วไป ที่รับสินค้า เก็บสินค้า และกระจายสินค้า
ระบบโปรแกรมประกอบด้วย ระบบงานหลัก 3 ระบบ คือ
ระบบการรับสินค้า (Receiving)
ระบบการจัดเก็บสินค้า (Storage)
ระบบการส่งมอบสินค้า (Delivery) more>>

Tel. : 02-379-6415-7,Fax. : 02-379-6415-7 ต่อ 18

E-Mail : atzoomsolution@yahoo.com,at_zoom_solution@yahoo.com

Copyright © 2009 by At Zoom Solution Co.,Ltd.