ต้องการโปรแกรมบัญชี นึกถึง At Zoom Solution Co.,Ltd.

BI Solution
BI Solution

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม BI (Business Intelligent) ให้ผู้บริหารมีเครื่องมือทางธุรกิจ (Business Tool) ในการวิเคราะห์หลากหลายมุมมอง ได้เห็นภาพรวมต่าง ๆ ขององค์การ ได้อย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่น อาทิ โอกาสทางธุรกิจ แนวโน้มกำไร รายได้ หรือ วิเคราะห์ปัญหาด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อผลประกอบการ ด้วย feature Dashboard , การ Analyze แบบ Advance และ Standard , Chart and Graph Analysis ด้วยความ
สามารถต่างๆ ดังนี้

Dashboards Function
- Real-time Dashboards
- Gauges
- Meter
- Trend

Analyses Function
Advance Pivotgrid
- Multi-dimensional analysis
- Drill Down
- Sort and Display Top Rows
- Data Filtering
- Xml data support

Chart and graph Analysis function - 3D Chart Types
- 2D Chart Types
- Design-time Customization

Reports
- Report Customization
- Report Generator
- Scheduler Report
- Report Graphing

Alert notification services
- Today Alert
- Client notify alert
- Email alertTel. : 02-379-6415-7,Fax. : 02-379-6415-7 ต่อ 18

E-Mail : atzoomsolution@yahoo.com,at_zoom_solution@yahoo.com

Copyright © 2009 by At Zoom Solution Co.,Ltd.