ต้องการโปรแกรมบัญชี นึกถึง At Zoom Solution Co.,Ltd.

ERP Solution

ERP Solution

องค์กรยุคใหม่จำเป็นต้องมีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดีหรือ MIS (Management Information System) เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรในทุกๆด้าน โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ ซอฟท์แวร์ ERP ที่มีประสิทธิภาพรองรับการทำงานได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ลดความซ้ำซ้อนในแต่ละหน่วยงาน บูรณาการข้อมูลภายในองค์กรให้ตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของธุรกิจ

ERP เป็นซอฟท์แวร์ที่บูรณาการระบบงานต่างๆขององค์กรเข้าด้วยกัน ทั้งระบบงานทางด้านบัญชี และการเงินที่เป็นส่วน Back office ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM& PAYROLL) ระบบการผลิต (MRP) ระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ตลอดจนระบบการกระจายสินค้า (SCM) ด้วยความสามารถในการเชื่อมโยงระบบต่างๆที่มีอยู่ในองค์กรนี้เอง จึงทำให้ทุกฝ่ายทำงานอย่างต่อเนื่อง สะดวก และลดขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำในการตัดสินใจทางธุรกิจอีกด้วย ทำงานบน DBMS หลากหลายเช่น ORACLE, MS SQL, SQL EXPRESS, MSDE , IBM DB2, INFORMIX ฯลฯ


Tel. : 02-379-6415-7,Fax. : 02-379-6415-7 ต่อ 18

E-Mail : atzoomsolution@yahoo.com,at_zoom_solution@yahoo.com

Copyright © 2009 by At Zoom Solution Co.,Ltd.