ต้องการโปรแกรมบัญชี นึกถึง At Zoom Solution Co.,Ltd.

HR Solution
HR Solution
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน ได้ทำให้การแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้ ยังทำให้รูปแบบการแข่งขันดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ เปลี่ยนจากการแข่งขันด้วยเทคโนโลยี เงินทุน กลยุทธ์การตลาด ไปเป็นการแข่งขันด้วยศักยภาพของบุคลากร เนื่องจากศักยภาพของบุคลากรเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลา ความพยายาม ความสามารถอย่างสูงในการบริหารจัดการโดยรวมในการพัฒนาให้เกิดขึ้น จึงกล่าวได้ว่า ปัจจุบัน “มนุษย์” คือปัจจัยชี้ขาดความสำเร็จของธุรกิจ หรือ “บุคลากรที่มีศักยภาพสูง” คือ ความได้เปรียบเชิงแข่งขันที่สำคัญที่สุดขององค์กรโดยภารกิจที่สำคัญของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ คือ ความสามารถในการทำให้การทำงานของพนักงานทุกคนตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร

กลุ่มบริษัทคริสตอลซอฟท์แวร์กรุ๊ป จึงได้พัฒนาระบบ Human Resource Management ขึ้นมาเพื่อรองรับการบริหารทรัพยกรมนุษย์แนวใหม่ โดยรองรับทุกระดับการลงทุน ทุกรุ่น ทุก Platform และยังรองรับการพัฒนาเฉพาะเพิ่มเติม สำหรับองค์กรที่มีความซับซ้อนในการบริหารจัดการดังกล่าว

Tel. : 02-379-6415-7,Fax. : 02-379-6415-7 ต่อ 18

E-Mail : atzoomsolution@yahoo.com,at_zoom_solution@yahoo.com

Copyright © 2009 by At Zoom Solution Co.,Ltd.